Froan naturreservat

Froan naturreservat og landskapsvernområde ble opprettet i 1979. Formålet med fredningen var å verne om et rikt og interessant dyre- og planteliv, og bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap. Samtidig med naturreservatet ble det også opprettet et 80 km2 stort landskapsvernområde hvor reglene ikke er fullt så strenge. Området er det største Ramsarområdet i Norge, det vil si et område som omfattes av Ramsarkonvensjonen som skal verne internasjonalt viktige våtmarksområder. Foto: Mausundgløtt